Список використаної літератури

Список використаної літератури

1. Брайнін Я.М. Уголовная ответственность и её основание в советском уголовном праве / Я.М. Брайнiн. - М.: Юрид. литература, 1963. - 275 с.

2. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні / В.М. Бурдін. - К.: Атіка, 2004. - 240 с.

3. Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення у вину: Монографія / П.А. Воробей. - К.: Вид-во НАВС України, 1997. - 184 с.

4. Ємельянов В. Кримінальна відповідальність за злочини терористичної спрямованості проти державних діячів / В. Ємельянова // Право України. - 2000. - № 1. - С. 98 - 100.

5. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/

6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів Список використаної літератури освіти / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. - 416 с.

7. Кримінальне право України: Підручник / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. - К.: Юрінком Інтер, 1997. - 512 с.

8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://rada.gov.ua/.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://rada.gov.ua/.

10. Ліпкан В. Актуальні проблеми розроблення кримінально-правової норми про відповідальність за тероризм / В. Ліпкан // Право України. - 2000. - № 3. - С. 77-81.

11. Луценко Ю.В. Проблемні питання сутності кримінальної відповідальності - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full Список використаної літератури_article&id=327

12. Мельничок В.М. Кримінально-правове обґрунтування як підстава реалізації кримінальної відповідальності / В.М. Мельничок // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2008. - Випуск 461. Правознавство. - С.93-97.

13. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Постанова Пленуму Верховного Суду № 5 від 26 березня 1999 р. // Вісник ВСУ. - 1999. - № 3. - С. 11-16.

14. Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 р. зі змінами, внесеними постановою Пленуму від 4 червня 1993 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1971-2002. - К., 2003. - С.490.

15. Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та Список використаної літератури іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 1983 р. // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://rada.gov.ua/.

16. Соловій Я.І. Межі кримінальної відповідальності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Я.І. Соловій. - К., 2004. - 16 с.

17. Соловій Я.І. Теоретичні обґрунтування гуманізації вікової осудності неповнолітніх / Я.І. Соловій // Проблеми гуманізації підготовки працівників ОВС в умовах Європейської інтеграції: тези доп. міжнар. наук.-практ. конференції. - К.: НАВСУ, 2003. - С. 86 - 92.

18. Соловій Я.І. Щодо визначення меж кримінальної відповідальності / Я.І. Соловій // Право України. - 1995. - №12. - С. 52 - 54.

19. Соловій Я.І., Коржанський М.Й. Об'єктивні межі кримінальної відповідальності / Я.І. Соловій, М.Й Список використаної літератури. Коржанський // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. - 1998. - №2. - С. 44 - 51.


documentabmtcxt.html
documentabmtkib.html
documentabmtrsj.html
documentabmtzcr.html
documentabmugmz.html
Документ Список використаної літератури