Зміст та умови дії авторського права.

Авторське право включає ряд різнорідних правочинів, якими закон наділяє автора і його правонаступників. Ці права прийнято ділити на особисті немайнові і майнові права. Такий поділ має велике практичне значення, оскільки дозволяє розрізняти, які з цих прав отчуждаеми і переходять до інших осіб, а які тісно пов'язані з особистістю автора і не можуть відчужуватися (ст. 15 і 16 Закону про авторське право). У той же час в Законі про авторське право названий ряд прав автора, не віднесених до жодної з цих категорій.

1. Особисті немайнові права. Право авторства - найважливіше особисте немайнове право. Його істота складається в наданні конкретної особистості (автору) можливості ідентифікувати себе на думці Зміст та умови дії авторського права. суспільства в якості творця певного твору. Воно є основою для всіх інших прав автора. Право на авторське ім'я полягає в праві використовувати або дозволяти використання твору під іменем автора, псевдонімом або без позначення імені, тобто анонімно. Право на захист репутації автора визначено в законі як право на захист твору, включаючи його назву, від всякого спотворення або іншого посягання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора (ст. 15 Закону про авторське право).

Ці права є невідчужуваними і не передається третім особам; автор не може від них відмовитися. Вони не переходять у спадщину (спадкоємці лише здійснюють захист цих прав). Їх захист Зміст та умови дії авторського права. може також здійснюватися спеціально призначеним автором особою (п. 2 ст. 27 Закону про авторське право), а в разі відсутності спадкоємців і призначеної особи - уповноваженим державним органом. Названі права автора охороняються безстроково, але не в якості конкретних суб'єктивних прав, а "як громадський інтерес, потребує визнання і захисту" * (318).

Право на оприлюднення твору забезпечує автору можливість вирішувати питання про готовність твори для винесення на суд публіки. Оприлюдненням визнається здійснене за згодою автора дія, що вперше робить твір доступним для загального відома шляхом відтворення та розповсюдження, публічного виконання чи іншим способом. Це право тісно пов'язане як з особистістю автора, так і з його Зміст та умови дії авторського права. майновими інтересами. Його реалізація означає одночасну реалізацію виключного права автора на використання твору. Право на оприлюднення не названо в ст. 29 Закону про авторське право як право, яке не переходить у спадок. Отже, воно здатне переходити до спадкоємців. У той же час п. 1 ст. 150 ЦК передбачає, що особисті немайнові права, що належать померлому, можуть здійснюватися спадкоємцями правовласника у випадках і порядку, передбачених законом, а оскільки Закон про авторське право відповідних положень не містить, то питання про межі здійснення цього права спадкоємцями залишається законодавчо не врегульованим. Частиною права на оприлюднення вважається право на відкликання твори, що полягає в можливості відмовитися Зміст та умови дії авторського права. від раніше прийнятого рішення оприлюднити твір або, якщо твір уже оприлюднено, публічно оповістити про відкликання його оприлюднення. При цьому автор повинен відшкодувати користувачеві завдані йому збитки, включаючи упущену вигоду. Право на відкликання не поширюється на службові твори.2. Виключні права. Виключне право - майнове право. Воно спочатку виникає у автора - творця твору, але може передаватися іншим особам, тобто є предметом цивільного обороту.

Зміст виключного права полягає в тому, що громадянин або юридична особа, що володіє виключним правом на твір, вправі використовувати його на свій розсуд у будь-якій формі та в будь-що не суперечить закону способом (п. 1 ст. 16 Закону Зміст та умови дії авторського права. про авторське право * (319)) . Правовласник може дозволяти конкретним особам використання твору, а всі інші особи зобов'язані утримуватися від його використання без згоди правовласника у всіх випадках за винятком прямо встановлених законом обмежень дії виключного права.

Зміст правомочий правовласника по використанню твору розкривається в п. 2 ст. 16 Закону про авторське право шляхом перерахування різних способів використання об'єктів авторського права.

Право на відтворення - це право повторно надавати твору об'єктивну форму. Відтворенням вважається виготовлення одного або більше примірників твору або його частини в будь-якій матеріальній формі, у тому числі у формі звуко-і відеозапису, виготовлення в трьох вимірах одного або Зміст та умови дії авторського права. більше примірників двомірного твори і в двох вимірах - одного або більше примірників тривимірного твору. Тобто відтворенням визнається виготовлення однієї копії або копій твору в будь-якій матеріальній формі. Закон встановлює, що запис твору в ЕОМ також є відтворенням. Ознайомлення публіки з твором шляхом його відтворення завжди супроводжується здійсненням інших авторських правомочий, наприклад поширення чи публічного виконання.

Право на розповсюдження. Автор може поширювати екземпляри твору будь-яким способом: продавати, дарувати, обмінювати і т.д. Мова в законі йде тільки про поширення творів, зафіксованих на матеріальних носіях, так як під примірником розуміється копія твору, виготовлена ​​в будь-якій матеріальній формі (ст Зміст та умови дії авторського права.. 4 Закону про авторське право). Право на поширення обмежене так званим принципом вичерпання прав: якщо примірники правомірно опублікованого твору введені в цивільний оборот шляхом їх продажу, то допускається їх подальше розповсюдження без згоди автора і без виплати авторської винагороди. Тобто якщо людина купила в магазині книгу, він може в подальшому вільно подарувати її, перепродати або обміняти.

Спеціальні правила встановлені щодо здачі твори в прокат, тобто надання примірника твору в тимчасове користування з метою отримання прямої або опосередкованої комерційної вигоди. Право здачі твори в прокат зберігається за автором незалежно від права власності на примірники твору. Придбання матеріального носія не дає власникові Зміст та умови дії авторського права. права здавати його в прокат без згоди автора та виплати винагороди.

Право на імпорт розраховано на випадки, коли дія права на розповсюдження твору було обмежено територіально (наприклад, не передбачалося поширення на території Російської Федерації). Це право має форму заборони використовувати територію Російської Федерації без згоди правовласника для перевезення примірників твору з метою їх подальшого розповсюдження в Росії або за кордоном. Якщо ввезення здійснюється з іншою метою (участь у виставці, задоволення особистих потреб і т.п.), то правовласник не може заборонити такий імпорт.

Право на публічний показ придатним (в основному) до творів образотворчого мистецтва, архітектури, фотографії. Під показом розуміється демонстрація Зміст та умови дії авторського права. оригіналу або копії твору безпосередньо або на екрані за допомогою технічних засобів, а також демонстрація окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності.

Право на публічне виконання поширюється на використання музичних, драматичних, хореографічних творів. Виконанням твори визнається його уявлення за допомогою гри, декламації, співу, танцю в живому виконанні або за допомогою технічних засобів, а також показ кадрів аудіовізуального твору в їх послідовності (з супроводом або без супроводу звуком).

Право на передачу в ефір і право повідомлення для загального відома по кабелю передбачають можливість доведення твору до відома максимально широкої аудиторії. Передача в ефір (по радіо або телебаченню) здійснюється за Зміст та умови дії авторського права. допомогою спеціальних сигналів, що передаються бездротовим способом і призначених для прийому широкою аудиторією. При цьому враховується сама можливість сприйняття таких творів публікою незалежно від того, чи здійснювався це сприйняття насправді. Право повідомляти твір для загального відома по кабелю, проводам або за допомогою інших аналогічних засобів відрізняється від права на передачу в ефір тільки технічним методом доведення твору до відома публіки.

Право на доведення до загального відома спеціально введено для випадків використання творів в Інтернеті та інших комп'ютерних мережах і полягає в повідомленні твори таким чином, при якому будь-яка особа може мати доступ до нього в інтерактивному режимі з будь Зміст та умови дії авторського права.-якого місця і у будь-який час за власним вибором. Відмінність цього способу використання від передачі в ефір або повідомлення по кабелю полягає в тому, що в даному випадку не здійснюються активні дії щодо доведення твору до конкретного користувача, оскільки особа, яка розмістила твір у комп'ютерній мережі, само його не використовує. Активну роль, навпаки, грають користувачі, розшукують такий твір в комп'ютерній мережі.

Істота прав на переклад і на переробку твору полягає в тому, що автор має право вирішувати питання про використання свого твору в перекладі або в переробленому вигляді. Зазвичай згоду автора на переклад Зміст та умови дії авторського права. чи переробку означає і його згоду на використання створеного нового твору. Однак, якщо переклад, на думку автора, зроблений неточно або неякісно, ​​він може заборонити його використання. Автор може також залишити за собою право на схвалення переробки в якості умови використання.

Право на реалізацію дизайнерського, архітектурного, містобудівного і садово-паркового проекту полягає в тому, що будь втілення в життя творів архітектури або дизайну припустиме лише за дозволом авторів. Тобто права архітекторів і дизайнерів діють у відношенні не тільки самих проектів, а й тих рішень, які здійснені в вигляді конкретних будівель і споруд. Без згоди автора (правовласника) таку будівлю або споруду повторно відтворити не Зміст та умови дії авторського права. можна.

3. Інші права авторів. Автори архітектурних і дизайнерських витворів наділені правом на участь у практичній реалізації проекту (п. 2.1 ст. 16 Закону про авторське право). Це дає їм додаткові можливості для попередження викривлення їхніх творів. За своєю природою це особисте право, не призначене для передачі іншим особам.

Право слідування поширюється на авторів творів образотворчого мистецтва (п. 2 ст. 17 Закону про авторське право), які отримують основний дохід від продажу своїх творів. Це право дозволяє авторам отримувати частину прибутків торговців творами мистецтва. Воно має майновий характер, але тісно пов'язано з особистістю автора. У разі публічної перепродажу твори образотворчого мистецтва (через Зміст та умови дії авторського права. аукціон, галерею образотворчого мистецтва, художній салон, магазин тощо) за ціною, що перевищує попередню не менше ніж на 20%, автор має право на винагороду у розмірі 5% від перепродажной ціни. Право слідування є в цілому невідчужуваним, але може переходити до спадкоємців автора за законом на термін дії авторського права.

Право доступу до творів образотворчого мистецтва полягає в праві автора вимагати доступу до створеного ним твору для здійснення права на відтворення твору (п. 1 ст. 17 Закону про авторське право). Фактично право доступу може служити не тільки засобом забезпечення майнових прав автора, а й сприяти реалізації особистих немайнових прав на оприлюднення твору і на захист репутації Зміст та умови дії авторського права. автора. У той же час автор не може вимагати від власника доставки твору. Оскільки право доступу носить особистий характер, воно не може бути відчужено, але (подібно праву на оприлюднення) повинно переходити до спадкоємців автора.

4. Терміни. Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, починаючи з 1 січня року, наступного за роком смерті автора (ст. 27 Закону про авторське право). Передбачено також кілька випадків, коли цей термін обчислюється інакше.

Авторське право на твір, оприлюднене анонімно або під псевдонімом, діє 70 років після дати його правомірного оприлюднення. Однак якщо протягом його терміну автор розкриє свою особистість або його особистість Зміст та умови дії авторського права. не буде далі залишати сумнівів, застосовуються загальні правила обчислення строків авторського права.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, діє протягом усього життя і 70 років після смерті останнього співавтора. Це правило стосується нероздільного співавторства, а при роздільному співавторстві - використання всього твору як єдиного цілого.

Авторське право на твір, вперше випущений в світ після смерті автора, діє протягом 70 років після його оприлюднення.

Якщо автор твору був репресований і потім реабілітований посмертно, строк охорони авторського права на його твори починає діяти з 1 січня року, наступного за роком реабілітації. При цьому не має значення, чи були за життя автора оприлюднені ті чи Зміст та умови дії авторського права. інші його твори або вони вперше випускаються в світ після реабілітації.

У разі якщо автор працював під час Великої Вітчизняної війни чи брав участь в ній, загальний строк охорони його авторських прав збільшується на 4 роки. Це означає, що для спадкоємців такого автора у всіх названих вище випадках авторське право діє протягом 74 років, починаючи з 1 січня року, наступного за роком, в якому мав місце юридичний факт, який є підставою для початку перебігу строку (смерть автора або пережив співавтора , посмертна реабілітація автора, оприлюднення твору).

Закінчення строку дії авторського права на твір означає його перехід у суспільне надбання (п. 1 ст. 28 Закону про авторське право). Такі Зміст та умови дії авторського права. твори можуть вільно використовуватися будь-якою особою без виплати авторської винагороди. При цьому повинні дотримуватися особисті немайнові права автора, які діють безстроково.

З метою чіткого уявлення про зміст авторських прав визначається, що його необхідно розуміти як сукупність установлених правомочностей, що належать автору і які носять "дуалістичний характер", тобто поєднують у собі особисті немайнові і майнові права. Характерною рисою змісту авторських прав, що входять у систему виключних прав, є те, що тільки автору твору науки, літератури і мистецтва дане право вирішення питань, пов'язаних зі здійсненням усього комплексу авторських правомочностей, у тому числі і використанням таких творів. Представляється, що авторські Зміст та умови дії авторського права. правомочності, як особисті немайнові, так і майнові варто класифікувати в такий спосіб:

1) особисті немайнові права:– право авторства,– право на ім'я,– право на захист репутації,– право на обнародування,– право на відкликання;

2) майнові права:– право на відтворення,– право на поширення.

З метою недопущення здійснення неправомірних і неетичних дій з боку осіб, що уклали з автором договір про використання твору, вбачається необхідним закріпити в ст. Закону України "Про авторське право і суміжні права" надання автору права на відкликання як одного з особистих немайнових прав. Правовий режим даної правомочності повинен бути таким – автору надається можливість відмовитися від обнародування свого Зміст та умови дії авторського права. твору при обов'язковій умові відшкодування заподіяного користувачу збитку, у тому числі й упущену вигоду, якщо ж обнародування здійснене, то автор може вилучити екземпляри твору при повній оплаті їхньої вартості.

З метою гармонізації національного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу і Закону України "Про авторське право і суміжні права" з нормами Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів доповнити зміст ч.1 ст. 448 нового Цивільного кодексу словами "і музичних творів", а ч.1 ст.27 Закону України "Про авторське право і суміжні права" після слів "образотворчого мистецтва" – словосполученням "і оригіналів рукописів літературних і музичних творів".

3. Варто визначити, що, виходячи з загальної класифікації цивільних правовідносин Зміст та умови дії авторського права., авторські правовідносини необхідно розглядати як абсолютні правовідносини, коли управомоченій особі (автору) протистоїть невизначене число зобов'язаних осіб. У той же час авторські правовідносини можуть виступати як відносні, зокрема при укладанні одного з видів авторських договорів. Склад авторських правовідносин складають об'єкт, суб'єкт і зміст.

Як об'єкт авторських правовідносин виступають твори науки, літератури і мистецтва. Автор вважає, що логічно вірним буде закріплення в Законі України "Про авторське право і суміжні права" поняття терміна "твір", оскільки в ст.1 дійсного закону дані визначення термінів ряду видів творів. Відсутність базового поняття "твору" не дає можливості правильного тлумачення окремих його видів Зміст та умови дії авторського права.. Як таке варто дати юридичне визначення твору як об'єкта авторського права – це результат художньої, літературної та наукової діяльності особистості, наділений об’єктивною формою, яка має самостійне значення та відчужена від особистості автора.

З метою чіткого уявлення про об'єкт авторського права пропонуємо таку класифікацію його ознак, що дозволяють виділити ці об'єкти в самостійну групу в системі об'єктів цивільного права. До таких ознак варто віднести: а) творчу діяльність автора твору науки, літератури і мистецтва; б)наявність об'єктивної форми вираження твору науки, літератури і мистецтва.

. Особисті немайнові права авторів

Особисті немайнові права автора - це право на: а) авторство; б Зміст та умови дії авторського права.) авторське ім'я; в) недоторканність твору;

г) обнародування твору.

1. Право авторства полягає в тому, що тільки справжній творець вправі називати себе автором твору, а всі інші особи, що використовують твір, зобов'язані зазначати його ім'я (ст 13 Закону). Право авторства закріплює факт створення певного твору конкретною особою, а це має значення для суспільної оцінки як твору, так і особи автора.

Зазначення імені автора при використанні твору обов'язкове в усіх випадках за одним винятком: якщо твір образотворчого мистецтва або фотографічний твір використовується у промисловості. У цьому випадку ім'я автора не згадується з суто технічних причин.

2. Право Зміст та умови дії авторського права. автора на ім'я дає можливість випустити свій твір під власним іменем, умовним (псевдонімом) або взагалі без зазначення імені (анонімно) (ст. 13 Закону). Право на вибір способу зазначення імені, а також на розкриття псевдоніма або аноніма є особистим правом автора. Лише у випадку, коли автор у своєму творі порушив чиїсь права (наприклад, образив когось), на вимогу слідчих органів або суду видавництво, редакція газети чи театр, яким відоме справжнє ім'я автора, можуть розкрити його псевдонім чи анонім.

3. Право на недоторканність твору визначається в Законі як право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь якому іншому посяганню Зміст та умови дії авторського права. на твір, що може зашкодити честі і репутації автора Це означає, що при виданні, публічному виконанні або будь-якому іншому використанні твору забороняється без дозволу автора та його правонаступників вносити будь-які зміни, перекручення, спотворення як до самого твору, так і його назви, позначення імені автора. Не допускається також без дозволу автора супроводжувати твір при його виданні ілюстраціями, передмовами, післямовами і т.д.

4. Право на обнародування твору. Закон містить визначення поняття обнародування твору. Це дія, здійснена зі згоди автора, яка робить твір доступним для загального відома шляхом його опублікування, публічного показу, передачі в ефір або в інший спосіб.

Зазначене право є Зміст та умови дії авторського права. особистим немайновим правом. Відповідно до Закону твір вважається обнародуваним, якщо він виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню або будь-яким іншим чином повідомлений невизначеному колу осіб.

Твір може бути обнародуваний різними способами, але істотним є те, що його зміст повідомлений невизначеному колу осіб. Обнародування полягає в ознайомленні з ним громадськості в будь-який спосіб, що залежить від посіб, що залежить від його форми, характеру. Письмові твори (наукові, художні, драматичні, музично-драматичні тощо) випускаються у світ шляхом видання; твори образотворчого мистецтва - шляхом показу на виставках, у музеях для загального огляду. Скульптури, наприклад, виставляють на площах Зміст та умови дії авторського права., вулицях, у пам'ятних місцях тощо. Музичні твори можна випустити у світ шляхом публічного виконання, передачі по радіо чи телебаченню або шляхом видання.

Не вважається обнародуванням (опублікуванням) інформація про твір з викладом його короткого змісту або повідомлення обмеженому колу осіб (наприклад, коли поет прочитає свого вірша у колі друзів, композитор виконає сонату на сімейному вечорі).

Право першого обнародування твору належить лише автору. Тільки він може вирішувати, чи готовий його твір до випуску в світ. Порушення цього права дає автору підстави вимагати сплати гонорару або відшкодування завданих збитків, а також вжиття інших заходів аж до вилучення твору і заборони випуску Зміст та умови дії авторського права. його у світ.

Передусім автору чи іншій особі, що має авторське право, належить виключне право на використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом. Виключне право - право, коли жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного дозволу (ліцензії), за винятком випадків, установлених Законом “Про авторське право та суміжні права”.

Закон надає автору чи іншій особі, що має авторське право, виключне право дозволяти або забороняти:

1) відтворення творів, тобто виготовлення одного або більше примірників твору в будь-якій матеріальній формі, у тому числі у звуко- і Зміст та умови дії авторського права. відеозапису, а також запис твору або фонограми для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (включаючи цифрову), оптичній або іншій формі, яку читає машина. Примірник - це результат будь-якого відтворення твору;

2) публічне виконання і публічне сповіщення творів. Публічне виконання - це подання творів, виконань, фонограм, передач організації мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по проводах) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї або близьких знайомих сім'ї незалежно від того Зміст та умови дії авторського права., чи присутні вони в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різний час.

Публічне сповіщення (сповіщення для загального відома) - така передача в ефір чи по проводах зображень і (або) звуків творів, виконань фонограм, передач організацій мовлення, коли зазначені зображення чи звуки можуть бути сприйняті невизначеним колом осіб;

3) публічний показ - будь-яка демонстрація оригіналу або примірника творів, виконань, передач організацій мовлення безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передач в ефір чи по проводах) або за допомогою інших пристроїв чи процесів невизначеному колу осіб;

4) будь-яке Зміст та умови дії авторського права. повторне публічне сповіщення в ефірі чи по проводах вже переданих в ефір творів, якщо воно здійснюється іншою організацією;

5) переклади творів. Автор оригіналу може сам перекласти свій твір іншою мовою (авторський переклад). За наявності авторського перекладу ніхто інший не може перекладати цей твір тією самою мовою. Від авторського перекладу слід відрізняти авторизовані переклади, тобто схвалені автором;

6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;

7) розповсюдження творів шляхом продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в найом чи у прокат та іншої передачі до першого продажу примірників твору;

8) здавання в найом після першого продажу, відчуження іншим способом примірників аудіовізуальних творів Зміст та умови дії авторського права., музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих на фонограмі або у формі, яку читає машина;

9) імпорт примірників творів.

Зазначений перелік не є вичерпним. Автор має право дозволяти або забороняти використовувати свій твір і іншими способами.

Разом з тим законодавство певною мірою обмежує виключне право автора на використання твору. Використання твору без згоди автора називається вільним використанням. Дозволяється в окремих випадках вільне використання творів без згоди автора і без виплати йому авторської винагороди і вільне використання твору без згоди автора, але з виплатою йому авторської винагороди.

Без згоди автора або іншої особи, що має авторське право, але з Зміст та умови дії авторського права. обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення допускається:

а) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів;

б) використання літературних і художніх творів як ілюстрацій у виданнях, у передачах мовлення, у записах звуку або зображення навчального характеру;

в) відтворення у пресі, передача в ефір або інше публічне повідомлення опублікованих у газетах чи журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних питань, або передача в ефір творів такого самого характеру, якщо це спеціально не заборонено автором;

г) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, передача в ефір або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час Зміст та умови дії авторського права. перебігу таких подій;

д) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих;

е) відтворення творів для судового і адміністративного провадження;

ж) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів;

з) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів.

Допускається вільне відтворення одного примірника твору поліграфічним способом бібліотеками та архівами для власних потреб за певних умов, визначених у Законі про авторське право.

Допускається також без згоди автора чи іншої особи, що має авторське право Зміст та умови дії авторського права., вільне відтворення примірників твору для навчання. Йдеться лише про відтворення для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також для відтворення уривків з опублікованих письмових та інших творів.

Детально регламентоване вільне відтворення комп'ютерних програм.

Право на авторську винагороду - це основне майнове право автора чи іншої особи, що має авторське право. Підставою для винагород є факт використання твору будь-яким способом. Основні правові форми використання творів є, власне, виключним правом дозволяти або забороняти ті чи інші дії. Найчастіше вживаються обнародування і опублікування творів.

Конкретними юридичними фактами, що породжують у автора чи іншої особи, яка має Зміст та умови дії авторського права. авторське право, право на винагороду, можуть бути:

а) авторський договір (видавничий, постановчий, сценарний, художнього замовлення тощо);

б) факт позадоговірного використання твору, коли не вимагається згода автора, але передбачена виплата авторської винагороди;

в) неправомірне використання твору.

Винагорода, одержана автором чи іншою особою, яка має авторське право, є, по суті, винагородою за працю, вкладену у створення твору. Вона може бути у формі заробітної плати (наприклад, штатний художник, науковий співробітник науково-дослідної установи) або авторського гонорару. Можливе поєднання цих форм оплати.

За винятком випадків, коли допускається використання твору без згоди автора і без виплати йому авторської винагороди, винагорода має виплачуватися за будь-яке використання твору Зміст та умови дії авторського права.. Винагорода може здійснюватися у вигляді одноразового платежу (одноразова винагорода), у формі відрахувань (відсотків) за кожний проданий примірник чи кожне використання твору або складатися із змішаних платежів.


documentabnbquz.html
documentabnbyfh.html
documentabncfpp.html
documentabncmzx.html
documentabncukf.html
Документ Зміст та умови дії авторського права.